Center športa in plesa ZEKO | plesni tečaji | vadbe | in mnogo več

SPLOŠNI POGOJI ZEKO

SPLOŠNO

Splošni pogoji  ZEKO (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesne šole Zeko ter Plesnega kluba ZEKO (v nadaljevanju ZEKO) in zavezujejo vsakega, ki je z ZEKO v pogodbenem razmerju.

NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje med ZEKO, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.zeko.si. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med ZEKO in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji. Stranka prav tako soglaša s splošnimi pogoji, v kolikor že pred prijavo poravna vadnino. 

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko. 

VPIS V TEČAJE

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te prek spletne strani www.zeko.si

Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico s svojimi podatki, s katerimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nepolnoletne člane prijavnico izpolni starš ali skrbnik, za člane od 18 let naprej pa član sam.

Tečaj se plača kot vadnino za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj. Za nadaljevanje treningov je potrebno vsakokratno vadnino poravnati vnaprej, najkasneje do druge vaje v novi stopnji, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v novi stopnji tečaja. Če se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje tečaja zaradi neplačila šolnine, mora plačati celotno vadnino. Tudi indivudalna ura se poravna vnaprej (pred treningom).

Tečaj se poravna s plačilom računa prejetega preko e-mail naslova navedenega na prijavnici.

Tečaji so zaračunani skladno z veljavnim cenikom, objavljenim na www.zeko.si in v prostorih ZEKO.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko udeleženec (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti pkzeko@gmail.com. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da sam oz. starši/skrbniki o navedenem obvestijo ZEKO po elektronski pošti najkasneje do zadnjega dne v določeni stopnji za naslednjo stopnjo oz. najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj.

OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV

Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih tečajev poteka v ZEKO, po planiranih urnikih tečajev, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani ZEKO  www.zeko.si. V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v ZEKO izvajajo projektno.

ODGOVORNOST

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih ZEKO je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter ZEKO zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

 Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev ZEKO.

CENIK STORITEV

Cenik storitev ZEKO je objavljen na spletni strani www.zeko.si. ZEKO si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji ZEKO, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste. Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku. Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.

Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti (ne velja za all inclusive paket). Ob vpisu več članov iste družine, velja polna oz. najvišja cena tečaja za tistega člana, ki obiskuje najcenejši program, do popusta pa so upravičeni ostali člani družine.

Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorja ZEKO.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (vadnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev z nakazilom na transakcijski račun ZEKO. V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu ZEKO pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna, mu ZEKO pošlje še drugi opomin. Stroški vezani na izdajo vsakega opomina se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 4,00 EUR. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, ZEKO zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga.

 Ob morebitnem poračunavanju vadnine v primeru odsotnosti udeleženca tečaja se upoštevajo manipulativni stroški ZEKO.

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

V tekočem plačilnem obdobju (stopnji) zagotavlja ZEKO izvedbo tečajev v obsegu minimalno 6 vaj.

Odsotnost z vaj pri znesku članarine upoštevamo samo v primeru:

  •   bolezni ali poškodbe (predložitev zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi), ki je daljša od DVEH zaporednih tednov.

Po ceniku ZEKO se članarina ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj. Primer: obisk tečaja 2x tedensko (8 vaj), upravičena odsotnost 2 tedna (4 vaje) – obračunamo 50% na polno ceno tečaja.

Ustrezno število vaj po ceniku ZEKO odštejemo od že vplačane članarine na podlagi pisne najave prvi dan odsotnosti na pkzeko@gmail.com. Odsotnosti odštejemo od polne cene tečaja, ne od cene s popustom. Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že vplačane članarine ne odštejemo oz. je ne upoštevamo pri znesku članarine. Že vplačana članarina se zaradi neupravičene odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje. V primeru izpisa tekom tekočega meseca zaračunamo polno ceno prijavljenega tečaja. Izpis je mogoč le pisno na mail pkzeko@gmail.com in velja z naslednjim mesecem.

Že vplačano članarino vračamo le v primeru, da nadaljevanje plesnega programa zaradi trajne bolezni (na podlagi zdravniškega potrdila) ni več mogoč.

KODEKS VEDENJA NA TEČAJU IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 – 10 minut pred začetkom vaje, in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani ZEKO pri vpisu. Z delom ZEKO pričenja točno, zato z zamujanjem motite potek dela.

Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju v prostorih ZEKO in jih prevzamete ob koncu ure ponovno v prostorih ZEKO. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato prevzemamo odgovornost za otroke samo v času trajanja plesnih vaj.

Udeleženec se mora pred vajami v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano.

Za pozabljene in izgubljene predmete ZEKO ne odgovarja. Najdene predmete ZEKO shranjuje največ 30 dni, nato jo odda dobrodelnim organizacijam.

V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk) ter uporaba mobilnih telefonov in neprimeren odnos do opreme v prostorih ZEKO. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. ZEKO v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne vadnine.

V primeru neplačila vadnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle šolnine.

UPORABA DVORAN

Zasedenost dvoran ZEKO je znana vsem učiteljem, ki delajo v ZEKO. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.

Tekmovalci ZEKO uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku ZEKO oz. po dogovoru z ZEKO.

TRAJANJE TEČAJA IN POSAMEZNE VAJE

Je navedeno v urniku na www.zeko.si. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki stopenj, ki obsegajo 4 oz. 8 vaj. Vaje lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko in lahko obsegajo 45, 60, 75 ali 90 minut dela, kot je navedeno v urniku tečaja. Potreben odmor traja 5 minut.

INDIVIDUALNE URE

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej (pred treningom). Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Vadnine ob kasnejših odjavah ZEKO ni dolžan vrniti. 

URNIK

Vse tečaje se obvezujemo izpeljati v skladu z navedenim rednim programom v času razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu. Vsi tečaji trajajo skozi vso šolsko leto in so razdeljeni na stopnje. Trajanje posamezne vaje je odvisno od programa ter starosti udeležencev.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in ZEKO, je sklenjeno za nedoločen čas (do preklica s strani ene izmed pogodbenih strank) in se po koncu posamičnega tečaja samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko pkzeko@gmail.com, najkasneje zadnjega dne v določeni stopnji oz. najkasneje v 7 dneh po prenehanju obiskovanja vaj obvesti ZEKO, da naslednjega tečaja (stopnje) ne želi obiskovati. ZEKO lahko pogodbo kadar koli odpove s koncem posamičnega tečaja, tako da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti najmanj 7 dni vnaprej o tem obvesti. V posebej utemeljenih primerih po presoji direktorja ZEKO, lahko ZEKO odpove pogodbo tudi pred koncem posamičnega tečaja, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane šolnine.

ODGOVORNOST V PRIMERU VIŠJE SILE

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje ZEKO in jih ta ni mogel preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih ZEKO določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, ZEKO ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani ZEKO www.zeko.si in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

Murska Sobota, september 2022

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesno šolo ZEKO in Plesni klub ZEKO je Dejan Zečević. Na njega se lahko obrnete preko elektronske pošte zeko.sports@gmail.com. 

——————————————————————

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

V nadaljevanju navedena pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnih igrah ZEKO.

UVODNE DOLOČBE 

S pričujočim dokumentom so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnih iger, ki jo organizira ZEKO.

Organizator nagradnih iger je Plesna šola ZEKO, Slovenska 40, 9000 Murska Sobota.

Trajanje nagradnih iger je vedno določeno v opisu nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradnih iger, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. 

Žrebanje dobitnikov je prav tako navedeno v opisu nagradnih iger.

Dobitniki so objavljeni na Facebookin/ali Instagram strani ZEKO. Dobitniki so o izidu nagradne igre ter o podrobnostih prevzema nagrade obveščeni preko družbenega omrežja na katerem so sodelovali v nagradnih igrah. 

POMEN NEKATERIH POJMOV 

Organizator nagradnih iger je ZEKO.

Udeleženec v nagradni igri je fizična oseba, ki izpolni vse zahteve pričujočega razpisa za nagradne igre in s tem sprejme pogoje in pravila sodelovanja v nagradnih igrah. 

Dobitnik je udeleženec v nagradnih igrah, ki je izpolnil zahteve razpisa za nagradne igre v skladu s pravili in pogoji, navedenimi v pričujočem dokumentu. 

Nagrajenec je dobitnik, ki nagrado dejansko prejme oz. prevzame. 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na več načinov, odvisno od samega opisa nagradne igre.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, če ti obstajajo. Med te stroške med drugim štejejo: 

–  Pošiljanje pošiljke (računa z osebnimi podatki) preko Pošte Slovenije. 

–  Strošek dostopa do interneta. 

–  Strošek prenosa podatkov z interneta. 

S sodelovanjem v razpisanih nagradnih igrah udeleženec sprejema pričujoče splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.zeko.si

NAGRADE

Nagrade so vedno opredeljene v opisu nagrade.

ŽREBANJE IN OBJAVA DOBITNIKOV 

Žrebanja opravi komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja. Dobitnik oz. seznam dobitnikov nagradnih iger je objavljen na Facebook in/ali Instagram strani ZEKO. Dobitnik je o izidu nagradnih iger ter o podrobnostih prevzema nagrad obveščen tudi preko družabnega omrežja. 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij, če je za nagradno igro prirejena morebitna podelitev, na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook in Instagram straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala. 

Komisija opravi žreb tako, da ne posega v pravila varovanja podatkov sodelujočih. 

PREVZEM NAGRAD 

Rezultati žrebanja na podlagi pravilnega odgovora ali zgolj sodelovanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati. Dobitnik je o nagradi in osnovnih podatkih, potrebnih za njen prevzem, obveščen najkasneje v 8 dneh po žrebanju. Vsi dobitniki so vedno po prejemu obvestila o rezultatih nagradne igre dolžni organizatorju najkasneje v 8 dneh posredovati osebne podatke potrebne za pošiljanje nagrad ali prevzem. 

V primeru, da dobitnik zahtevanih podatkov ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade temu izžrebancu. Nagrade se torej v tem primeru ne podeli. 

VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Organizator osebne podatke skrbno varuje, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). 

V skladu z GDPR sme organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika (udeleženca). Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki ga uporabnik potrdi s sodelovanjem v nagradni igri. 

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da ZEKO moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe nagradnih iger. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov pkzeko@gmail.com.«

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov, ki jih pridobi od sodelujočih, le-te uporablja izključno za naslednje namene: 

–  izvedbo nagradne igre v vseh vidikih 

–  obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence) 

–  objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre (velja samo za nagrajence) 

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov  ZEKO  in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja nagradnih iger. 

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega. 

Sodelujoči je seznanjen, da: 

–  lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke 

–  lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov 

–  lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre 

–  lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov 

–  lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki 

–  lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov 

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov preko elektronskega naslova pkzeko@gmail.com. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS. 

Organizator nagradne igre ima torej pravico do objave osebnih podatkov dobitnikov za namen javne objave dobitnikov nagradne igre. S sodelovanjem v nagradnih igrah dobitnik poda soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na Facebook  in Instagram strani ZEKO in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili ter da se uporabijo za morebitne promocijske namene organizatorja v prihodnosti. 

ZAKLJUČEK NAGRADNE IGRE 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer: 

–  dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi pravila iger, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta po zaključenem žrebanju. 

–  dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradnih iger dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. 

KONČNE DOLOČBE 

V času trajanja nagradne igre so pravila sodelovanja v nagradni igri na vpogled na spletni strani www.zeko.si.